Belangenbehartiging

Belangenbehartiging staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn veel in overleg met onder andere gemeente Lingewaard en VNO NCW Arnhem Nijmegen. Via deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Speerpunten VERON

Duurzaamheid & energie

Gezamenlijke inkoop energie, zonnepanelen,  hoe om te gaan met afval, MVO, bestaand vastgoed collectief verduurzamen en energie zuiniger maken, energietransitie

 

Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

Doortrekking A15, Rondweg en rotondes Lingewaard (Huissen), groei en leefbaarheid van de kleinere kernen

 

Relatie politiek & Bedrijfsleven

Hoe gaat de gemeente om met de bundeling/verbinding metondernemers, welke aandacht geven we elkaar?

Overleg tussen VERON en groepen zoals Gendt Onderneemt!

 

Regionale economie

krachten bundelen door verbinding en samenwerking te zoeken met zusterclubs, VNO-NCW Midden en voeling houden met lokale politiek

 

Inkoop & aanbesteding

Inkoopapp (Hoe zorg je ervoor dat het mkb een kans krijgt bij aanbestedingen), Hoe creëren we meer bekendheid bij Koop Lokaal, welke trajecten en projecten worden binnen de gemeente uitgezet?

 

Bedrijventerreinen en bestemmingsplannen

Hoe is de ontwikkeling ervan? Wat wordt er gedaan aan upgrade en verbetering? Welke plannen liggen er bij de gemeente in ontwikkeling? Bergerden

 

Scholing en inzetbaarheid arbeid

Hoe kunnen bedrijven elkaar helpen en versterken middels inzetbaarheid van werknemers, leerlingen, studenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 


 

Doortrekking A15

Er is recentelijk een overleg geweest met Rijkswaterstaat omtrent de voortgang van de A15-doortrekking. Het verslag en aanvullende documentatie kunt u hier terug lezen. 

Document: Overleg regionale klankbordgroep bedrijven

Document: Presentatie regionale klankbordgroep bedrijven 

Er is recentelijk overleg geweest met VNO NCW regio Arnhem Nijmegen, MKB Nederland en de ondernemersverenigingen OKA, Lindus, OCO en VERON.

Lees hier het verslag van die bijeenkomst 

Lees hier de informatie na die wij ontvingen met betrekking tot het thema 'Mobiliteit'

Duurzame mobiliteit: “Moet Ik Dit Nu Doen?” 

Doorstroming is vooruitgang

Menukaart SSS

A12 Gedragsaanpak - Maatregelenpakket VNO-NCW

 

Verslag werktafel A-15 project 'Duurzame Gedragsaanpak A12' onder het programma Slim & Schoon Onderweg.

 

1. Welkom:

kort welkomstwoord van Bernard de Graaf bij deze speciale bijeenkomst van de Werktafel. Er zijn geen ontwikkelingen i.h.k.v. de ViA15 te melden. I.v.m. de aanbesteding is het radiostilte.

 

2. Inleiding RWS:

Willem Traag geeft een presentatie over de Duurzame Gedragsaanpak A12. Deze presentatie wordt u nagezonden. N.a.v. de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt:

  1. deze informatie is gelijk aan de presentatie aan het expertteam van RWS op 10 mei jl.
  2. de bedoelde avondspits op sheet 8 is van 15.30 - 18.30 uur
  3. uit de analyse blijkt vooral veel kort verkeer Liemers/Liemers en Liemers/Arnhem, dit geeft grote kansen voor transitie naar e-bike
  4. het traject kent op de IJsselbruggen een intensiteit van ca. 100.000 vervoersbewegingen per etmaal. Hiervan blijkt ca. 70.000 uit of naar de Liemers
  5. Er zijn geen OV-cijfers in de statistieken opgenomen. Bekend is wel dat Doetinchem/Arnhem over het spoor aan haar taks zit. 4 treinen per uur over een enkel spoor is het maximum, hier kunnen geen treinen bij, ook geen langere treinen i.v.m. veiligheidsprotocol
  6. voor OV is wellicht wel ruimte voor bussen en schoolbus/werkbus
  7. De snelfietsroute (SFR) langs de A12, de F12, mist nog twee stukken. RWS is hierover met de betreffende gemeentes in gesprek
  8. De afsluiting/verkeershinder van de renovatie van de brug bij Emmerich heeft weinig tot geen invloed op de verkeershinder op de A12 (ca. 1000 vervoersbewegingen op 100.000). Deze afsluiting wordt niet in project meegenomen. Wel wordt met Duitse collega's gekeken naar aansluiting bij project voor A12.
  9. Positieve effecten van de maatregelen uit het project kunnen mogelijk leiden tot aanzuiging van extra 'nieuwe rijders' op het traject, maar het eindresultaat zal naar verwachting tot en vermindering zijn. Daarnaast starten de maatregelen vóór de verkeershinder en zullen de gevolgen van de verkeershinder groter zijn dan de effecten van de maatregelen, dus wordt geen extra ruimte i.c. aanzuiging verwacht.
  10. kan uit het onderzoek van EénVandaag ook geanalyseerd worden waarom de mensen die aangeven te willen veranderen, dat vandaag nog niet doen? Deze vraag is wel voor OV in de presentatie verwerkt.

 

3. Discussieronde/werksessie: de aanwezigen lopen doorn de voorzet van maatregelen (vier vellen met 4 categorieën) heen en geven extra opties aan en waarderen de genoemde potentiële projecten.

 

4. Ideeën: vanuit de tafel worden de volgende voorstellen gedaan:

Communicatie is een essentieel onderdeel van het Project. Uit andere projecten (Waalbrug/Heijendaal) blijkt dat een zeer groot deel van de resultaten al was gerealiseerd in het voortraject door communicatie. Het aanzetten tot nadenken over het reisgedrag heeft ook positieve effecten.

  1. kan elke Ondernemersvereniging een informatiepakket (zoals van A/N325) ontvangen, waarmee de leden geïnformeerd kunnen worden over de aanstaande problemen en oplossingsrichtingen? RWS gaat hier voor zorgen.
  2. Laten we de beschikbare oplossingen alvast aan de Ondernemersverenigingen communiceren, zoals:
   1. Menukaart Mobiliteitsmakelaar (zie bijgaand)
   2. Ondersteuning Logistiek Makelaars (volgt binnen een maand)
  3. Indien er een gezamenlijk bijeenkomst vanuit VNO-NCW Midden of de gezamenlijke Ondernemersverenigingen georganiseerd wordt, dan graag informatie/presentatie A12
  4. Indien gewenst komt RWS bij elke Ondernemersvereniging langs bij een ledenbijeenkomst om alvast over het project te praten/presenteren
  5. A12 en A15 zijn onderwerpen die ondernemers vaak meer aanspreken dan algemeen Infra en Mobiliteit

 

5. Sluiting: Bernard de Graaf sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.

 

Lees hier het verslag terug van het voorzittersoverleg VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, gehouden op 7 februari 2019 bij Scalabor

https://cdn1.veron.nu/uploads/Editor/v-jv-190207-voorzittersoverleg.pdf

 

Dag van de Duurzaamheid

10 oktober jl. was de Dag van de Duurzaamheid. De gemeente heeft samen met Lingewaard Energie een programma met activiteiten voor die dag opgesteld om het thema breed onder de aandacht te brengen. Behalve de gemeente besteden ook het Rijk, de provincie, de regio en allerlei andere partijen aandacht aan deze dag met allerlei verschillende activiteiten. Een van de door de gemeente geïnitieerde activiteiten is het ondernemersontbijt. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier teruglezen. 

 

 

Klik hier voor het laatste nieuws?

Meer Nieuws >>